• e-mail: info@pckurzy.cz
 • mobil: +420 723 900 098
 • kancelář: +420 222 94 84 64
 • e-mail: info@pckurzy.cz
 • mobil: +420 723 900 098
 • kancelář: +420 222 94 84 64
Počítačové kurzy a školení

Použití stylů ve Wordu

Styly představují ve Wordu velice účinný nástroj pro formátování dokumentu. Stylem rozumíme informaci (nastavení) o formátování textu, odstavce a dalších parametrů, uloženou pod určitým jménem. Styl zahrnuje především vzhled písma a nastavení odstavce. (zarovnání písma, mezery, řádkování atd.) Styl může dále zahrnovat i orámování odstavce, nastavení tabulátorů, jazyk pro kontrolu pravopisu apod. Ve stylu může být také zahrnuta informace o formátu odrážek nebo číslování; styly tohoto typu využijete především při tvorbě automatického obsahu.

Styl se vztahuje k odstavci textu. Výchozím stylem odstavce je styl „Normální“, který je automaticky vytvořen v každém novém dokumentu. Tento styl tvoří výchozí základní formátování textu: písmo Calibri 11 bodů, odstavec zarovnán vlevo.

Nově vytvořený dokument obsahuje také další standardní styly, např. pro tvorbu nadpisů. Ve Wordu si také můžete vytvářet si podle potřeby vlastní styly. Teprve tvorba a používání vlastních stylů umožňuje plné využití možností, které styly poskytují.

Výběr stylu pro formátování odstavce

Pro naformátování odstavce zvoleným stylem je nejjednodušší tento postup:

 • Postavte kurzor do zvoleného odstavce.
 • Pokud chcete naformátovat více odstavců za sebou, označte tyto odstavce jako blok.
 • Na kartě Domů klepněte na šipku v pravém dolním rohu seznamu stylů (seznam je umístěn ve skupině Styly).
 • V rozbalení nabídce klepněte na zvolený styl. Odstavec se ihned přeformátuje do vybraného stylu.

 

 Word styly nabídka

Styl, použitý při formátování odstavce, je v seznamu Styly zvýrazněn.

V seznamu Styly jsou nabízeny pouze některé nejčastěji používané styly, které jsou v novém dokumentu obsaženy. Kompletní nabídku všech standardních stylů si zobrazíte tak, že v seznamu Styly použijete příkaz Použít styly. Tím se zobrazí plovoucí okénko se seznamem všech standardních stylů Wordu. Pro běžnou práci však zpravidla seznam Styly postačuje.

 

Word styly 2

 

Pro styl, použitý v odstavci, platí tato pravidla:

 • Použitím klávesy Enter na začátku odstavce se použitý styl přenese do nově vytvořeného odstavce.
 • Použitím klávesy Enter na konci odstavce se použitý styl přenese do nově vytvořeného odstavce. Výjimku tvoří styly pro tvorbu nadpisů (Nadpis1, Nadpis2, Název a Podtitul), u kterých se v nově vytvořeném odstavci nastaví styl Normální.
 • Použitím klávesy Enter uvnitř odstavce se použitý styl přenese do obou nově vytvořených odstavců.

Styl můžete také kopírovat z jednoho odstavce do druhého: v odstavci označte kousek textu, na kartě Domů klepněte na tlačítko se štětečkem a s podrženým levým tlačítkem myši přejeďte formátovaný odstavec. Při kopírování stylu pomocí štětečku musíte dbát na to, abyste štětečkem „natřeli“ celý text odstavce včetně znaku konce odstavce.

Vytvoření vlastního stylu

Vytvoření nového vlastního stylu provedete tímto postupem:

Word styly šipky

 

 • Klepněte ležatý křížek v pravém dolním rohu skupiny Styly.
 • V zobrazeném okně klepněte na tlačítko Nový styl s obrázkem písmen A a sluníčka, umístěném v levém dolním rohu. Tím si zobrazíte okno pro tvorbu nového stylu.
 • V položce Název vyplňte označení nově vytvářeného stylu. Název by neměl kolidovat s názvem některého ze standardních stylů.
 • Pomocí tlačítek nastavte písmo a zarovnání, popř. řádkování odstavce.
 • Pro nastavení dalších atributů písma a odstavce klepněte na tlačítko Formát, z nabídky zvolte příkaz Písmo nebo Odstavec, nastavte další formátování písma nebo odstavce a potvrďte tlačítkem OK.
 • Tvorbu nového stylu dokončíte klepnutím na tlačítko OK.

 

 Word tvorba stylu

 

Nově vytvořený styl se použije v aktivním odstavci, který se automaticky přeformátuje.
Zároveň se styl zařadí do seznamu Styly, takže jej při další práci s dokumentem můžete pohodlně využívat.

Návaznost stylů

Protože výchozím stylem v dokumentu je Normální, při tvorbě nového stylu je tento styl zpravidla v aktivním odstavci nastaven. Nově vytvořený styl se proto vytvoří jako modifikace stylu Normální – je od tohoto stylu odvozen. V okně pro tvorbu nového stylu si toto můžete zkontrolovat v políčku Styl založený na.

Pokud jsou všechny nově vytvořené styly odvozeny od stylu Normální, jsou na sobě zcela nezávislé. Toto pravidlo byste měli aspoň zpočátku důsledně dodržovat. Word totiž umožňuje také vytvořit jeden styl na základě druhého. Například vlastní styl s názvem „Můj styl2“ můžete vytvořit na základě stylu Normální, nebo na základě již vytvořeného vlastního stylu „Můj styl1“.

Vlastnosti stylů jsou však dědičné: jestliže dodatečně upravíte některý z vlastních stylů, obdobně se změní také všechny styly od něj odvozené. Tato skutečnost je však poněkud zrádná a při formátování dokumentu může vést k nepříjemným překvapením. Proto je toto klonování stylů nutno používat opatrně a uplatní se pouze u velice složitého formátování dlouhého dokumentu (např. knihy), kde je zapotřebí celá řada podobných stylů.

 Word stlyly dědičnost

Vytvoření vlastního stylu z formátovaného textu: zvýrazněný text

Tvorba nového stylu pomocí dialogového okna je poněkud nepohodlná. Často je výhodnější vytvořit nový styl z již existujícího odstavce textu. Tento způsob má navíc tu výhodu, že je v dokumentu vidět, jak bude formátování pomocí nového stylu vypadat. Použijte tento postup:

 

 • Postavte kurzor do odstavce, který chcete naformátovat. Zkontrolujte si, že je tento odstavec formátován stylem Normální.
 • Upravte formátování odstavce.
 • Klepněte na šipku u seznamu Styly.
 • Ze zobrazené nabídky použijte příkaz Uložit výběr jako nový styl.
 • V zobrazeném okně vyplňte název nového stylu a potvrďte tlačítkem OK.

 

 Word styly uložení

 

U aktivního odstavce se nastaví nově vytvořený styl, formátování odstavce se nezmění. Nový styl se zařadí do seznamu Styly.

 

Tvorba stylu pro nadpis

Tvorbu vlastních stylů využijete často pro formátování nadpisů o různých úrovních. Tvorba stylu pro nadpis má některá specifika.

V okně pro tvorbu nového stylu použijte seznam Styl následujícího odstavce. Výchozí nastavení je název nově vytvářeného stylu, takže se po ukončení odstavce nastavení stylu nemění. U stylu pro nadpis nastavte v tomto seznamu název stylu, který má následovat bezprostředně po nadpisu. Jakmile napíšete nadpis, naformátujete jej vytvořeným stylem a odstavec s nadpisem ukončíte klávesou Enter, nastavení stylu se automaticky přepne. Toto nastavení se uplatní u standardních stylů Nadpis1, Nadpis2 apod., kde se po ukončení odstavce klávesou Enter nastaví styl Normální.

V okně pro tvorbu nového stylu dále klepněte na tlačítko Formát a použijte volbu Odstavec. Tím si zobrazíte okno pro nastavení odstavce. Na první kartě Odsazení a mezery nastavte vhodnou mezeru za odstavcem.

Dále přejděte na kartu Tok textu a na této kartě označte volbu Svázat s následujícím. Označení této volby zajistí, že nadpis nemůže tvořit poslední řádku na stránce. Mezi nadpisem a následujícím odstavcem se nesmí zastránkovat, a proto se nadpis zpravidla přesune na další stránku. Aby toto nastavení správně fungovalo, nesmíte za nadpisem vložit prázdnou řádku, ale pro odsazení mezi nadpisem a následujícím textem použít dostatečnou mezeru za odstavcem, ve kterém je nadpis.

 

 Word styl svázat s následujícím

 

Opětné načtení, úprava a odstranění stylu

V rámci odstavce, naformátovaného zvoleným stylem, je možné provádět ještě dílčí úpravy písma a dalšího formátování. Jestliže např. v textu změníte písmo až do konce odstavce a použijete klávesu Enter, do dalšího odstavce se přenese nastavený styl včetně provedené změny. K původnímu nastavení stylu se vrátíte tak, že klepnete na šipku u seznamy Styly a použijete příkaz Vymazat formátování (2010 ??). Tím se dodatečné formátování odstraní.

Vytvořený styl můžete také dodatečně upravit těmito kroky:

 • Klepněte na ležatý křížek v pravém dolním rohu sekce Styly a v zobrazeném okně označte potřebný styl. Je výhodné předem postavit kurzor do odstavce, ve kterém je upravovaný styl nastaven. V seznamu stylů se upravovaný styl ihned označí orámováním.
 • Na název stylu ukažte myší a v pravé části názvu se zobrazí šipka. Na šipku klepněte.
 • Ze zobrazené nabídky použijte příkaz Změnit. Tím se zobrazí okno pro tvorbu stylu.
 • V okně proveďte potřebné úpravy a potvrďte je tlačítkem OK.

 

Word styl dle výběru

 

Dodatečné úpravy stylu se v dokumentu projeví u všech odstavců, které byly tímto stylem naformátovány.

Podobný postup můžete použít i pro odstranění vytvořeného stylu. Po klepnutí na šipku názvu stylu použijte příkaz Odstranit. Po odstranění vytvořeného stylu se formát odstavců, naformátovaných tímto stylem, změní na stylu, na jehož základě byl odstraněný styl vytvořen (zpravidla na styl Normální). Z nabídky stylů můžete odstranit pouze vlastní styly, standardní styly Wordu odstranit nelze.

Správa stylů

Styly, které popsanými postupy vytvoříte, jsou zatím pouze v aktivním dokumentu. V jiných dokumentech je použít nelze. Pokud chcete vlastní styl používat i v jiných dokumentech, musíte jej učinit všeobecně přístupným. To provedete tím, že jej zkopírujete do šablony Normal.

Šablona Normal (přesněji řečeno, soubor Normal.dotx) soubor, na jehož základě vytváří Word nové prázdné dokumenty. Součástí tohoto souboru jsou standardní styly Wordu. Jestliže bude v souboru Normal.dotx také vlastní styl, přenese se do každého nově vytvořeného dokumentu.

Kopírování stylu do šablony Normal provedete těmito kroky:

 • Klepněte na ležatý křížek v pravém dolním rohu sekce Styly.
 • V zobrazeném okně klepněte na tlačítko Spravovat styly se symbolem písmena A a tužtičky.
 • V dalším okně klepněte vlevo dole na tlačítko Import/Export. Tím se zobrazí okno Organizátor.
 • V okně Organizátor jsou dva seznamy stylů: v levém seznamu jsou styly v aktivním dokumentu, v pravém seznamu styly v šabloně Normal. Označte v levém seznamu vytvořený styl a klepněte na tlačítko Kopírovat.
 • Zavřete všechna okna.

 

 Word styly organizátor

 

Po zkopírování stylu do šablony Normal se tento styl vloží do každého nového dokumentu a je možné jej využívat. V dokumentech, vytvořených před úpravou šablony Normal, tento styl vložen není. Je však možné jej překopírovat i do starších dokumentů. Popsaným postupem si zobrazte okno Organizátor, styl označte v pravém seznamu a použijte tlačítko Kopírovat. Styl se přenese ze šablony Normal do aktivního dokumentu.

V okně Organizátor je umístěno také tlačítko Odstranit. Tímto tlačítkem můžete ze šablony Normal vymazat vytvořený styl. Po jeho vymazání se v nově vytvořených dokumentech již tento styl nevyskytuje, ve starších dokumentech zůstane.

 

Word styly výběr

 

Několik rad na závěr

Styly jsou velice užitečný nástroj na formátování dokumentů. Pro jejich účinné využívání je rozumné dodržovat několik zásad, které vyplývají z praxe:

 • Standardní styly Wordu ponechte raději beze změny. To se týká zvláště základního stylu Normální. Pokud potřebujete naformátovat hladký text jiným způsobem, vytvořte si raději vlastní styl. Změna stylu Normální ovlivní všechny odvozené styly a všechny nové dokumenty.
 • Při práci se styly často platí, že méně je více. Je proto zcela na místě použít styly pro formátování dlouhého dokumentu nebo všeobecně přístupný styl pro formátování řady podobných dokumentů, ale vytvářet nový styl pro každou úpravu písma je zbytečné.
 • Soubor Normal.dotx je součásti instalace kompletu MS Office. Při nové instalaci se soubor přemaže a všechny vlastní styly se ze souboru ztratí. Proto je vhodné si tyto vlastní styly uchovat také v individuálním dokumentu, odkud je můžete do šablony Normal znovu nakopírovat.