• e-mail: info@pckurzy.cz
 • mobil: +420 723 900 098
 • kancelář: +420 222 94 84 64
 • e-mail: info@pckurzy.cz
 • mobil: +420 723 900 098
 • kancelář: +420 222 94 84 64
Počítačové kurzy a školení

Práce s oddíly ve Wordu

Při práci se záhlavím a zápatím se často setkáte s požadavkem, aby se obsah záhlaví nebo zápatí lišil pro různé části dokumentu. Například titulní stránka dokumentu nemá obsahovat číslo stránky a ostatní stránky mají již být číslované. Jiným typickým příkladem je dokument rozdělený na několik větších částí (kapitol) a v záhlaví stránky mají být názvy jednotlivých kapitol.

Tento problém vyřešíte rozdělením dokumentu na dva nebo více oddílů.

Nově vytvořený dokument není na oddíly rozdělen, přesněji řečeno, tvoří jediný oddíl. Proto je také obsah záhlaví a zápatí v celém dokumentu stejný. V dokumentu rozděleném na oddíly je možné, aby byl obsah zápatí, popř. záhlaví v každém oddílu odlišný. Rozdělení dokumentu na oddíly umožňuje ještě další užitečné efekty.

Rozdělení dokumentu na oddíly

Pro práci s konci oddílů je nutné, aby byly v dokumentu zobrazeny netisknutelné znaky. Jejich zobrazení zapnete tlačítkem se symbolem konce odstavce (tlačítko podobné obrácenému P), které naleznete na kartě Domů.

Word oddíly zapnout netisknutelné znaky

Rozdělení dokumentu na více oddílů provedete tímto postupem:

 • Postavte kurzor do místa dokumentu, kde má začínat nový oddíl.
 • Na kartě Rozložení stránky klepněte na tlačítko Konce.
 • Ze zobrazené nabídky použijte příkaz Konce oddílů – Další stránka.

Word vložení konce oddílu

V místě kurzoru se vloží zalomení oddílu. Je zobrazeno dvojitou čarou s textem „Konec oddílu (další stránka)“.

Word symbol konec oddílu

Klepnutím před tuto čáru a použitím klávesy Delete toto zalomení můžete vymazat a dělení na oddíly se v tomto místě dokumentu zruší (obdobně, jako při mazání ručně vloženého konce stránky).

Kromě volby Konce oddílů – další stránka můžete použít ještě příkazy Sudá stránka nebo Lichá stránka. Tyto volby uplatníte zejména při oboustranném tisku delšího dokumentu. Při použití těchto příkazů se vloží konec oddílu tak, že musí začínat na nejbližší sudé nebo liché stránce. Pokud by v dokumentu musela vzniknout prázdná stránka, vložené číslování stránek se automaticky upraví. Vynechaná stránka není v dokumentu zobrazena, ale při tisku dokumentu se do něj vloží prázdná stránka.

Práce se záhlavím a zápatím

Nově vytvořený dokument nemá záhlaví ani zápatí. Proto je nutné nejprve do dokumentu záhlaví a zápatí vložit. Přejděte na kartu Vložení, klepněte na tlačítko Záhlaví a použijte volbu Prázdné nebo Prázdné (3 sloupce). Prvá volba vloží prázdné záhlaví s obsahem zarovnaným doleva (zarovnání můžete změnit). Druhá volba vloží záhlaví, rozdělené do třech částí: prvá část je zarovnaná vlevo, druhá doprostřed a třetí doprava.

Word vložit záhlaví

Obdobným postupem použijete tlačítko Zápatí pro vložení zápatí do dokumentu. Ve skutečnosti vložení záhlaví současně vytvoří i zápatí a naopak. Jestliže však vložíte záhlaví o třech sloupcích, vytvořené zápatí má pouze jednu část, zarovnanou doleva. Totéž platí i pro vložení zápatí o třech sloupcích – v dokumentu se vytvoří záhlaví o jedné části, zarovnané vlevo.

Po vložení záhlaví nebo zápatí se zobrazí další karta Nástroje záhlaví a zápatí – Návrh. Na této kartě naleznete sekce Možnosti se dvěma užitečnými volbami:

 • Volba Jiné na první stránce – při této volbě první stránka dokumentu tvoří automaticky samostatný oddíl, konec oddílu však není v dokumentu zobrazen. Záhlaví a zápatí je možné nastavit odlišně na prvé stránce a pro zbytek dokumentu.
 • Volba Různé liché a sudé stránky způsobí, že záhlaví a zápatí jsou odlišné na lichých a sudých stránkách. Dokument se však automaticky nerozdělí do oddílů; odlišné záhlaví a zápatí na lichých a sudých stránkách je možné použít i v dokumentu, který není rozdělen na oddíly.

Obě uvedené volby fungují současně pro záhlaví a zápatí.

Pro dodatečnou úpravu záhlaví nebo zápatí přejděte na kartu Vložení, klepněte na tlačítko Záhlaví nebo Zápatí a použijte příkaz Upravit záhlaví nebo Upravit zápatí. Oba postupy zapnou režim, ve kterém můžete upravovat oboje.

Pro přechod ze záhlaví do zápatí a naopak použijte tlačítko Přejít na zápatí nebo Přejít na záhlaví, umístěná na kartě Nástroje záhlaví a zápatí - Návrh.

Word nástroje záhlaví

Pro odstranění záhlaví nebo zápatí klepněte na kartě Vložení na tlačítko Záhlaví nebo Zápatí a příkaz Odebrat záhlaví nebo Odebrat zápatí. Tím se odstraní obsah ze záhlaví nebo zápatí. Při odstranění obsah zápatí zůstane a naopak.

Nastavení záhlaví a zápatí v jednotlivých oddílech

Pokud si zobrazíte záhlaví a zápatí v dokumentu rozděleném na oddíly, potom se na čáře, oddělující zápatí a záhlaví od vlastního obsahu dokumentu, zobrazí číslo oddílu. Jestliže bylo v dokumentu vytvořeno oddělené záhlaví a zápatí pro liché a sudé stránky, zobrazí se tato informace vedle čísla oddílu.

Word nastavení záhlaví v oddílu

Při rozdělení dokumentu na oddíly jsou zpočátku záhlaví všech oddílů vzájemně propojena. To znamená, že změna záhlaví v kterémkoliv oddílu se přenese na celý dokument. Rovněž střídání záhlaví pro sudé a liché stránky se projeví ve všech oddílech. Totéž platí i pro zápatí.

Jestliže chcete vytvořit různá záhlaví v jednotlivých oddílech, musíte toto propojení zrušit. K tomu použijete následující postup:

 • Přejděte na kartu Vložení.
 • Klepněte na tlačítko Záhlaví a použijte příkaz Upravit záhlaví.
 • Pomocí tlačítek Další nebo Předchozí nastavte druhý oddíl v dokumentu.
 • Na kartě Nástroje záhlaví a zápatí – Návrh vypněte tlačítko Propojit s předchozím. Tím se zruší propojení mezi záhlavím v tomto a prvém oddílu.
 • Jestliže je dokument rozdělen na více než dva oddíly, třetí a další oddíly jsou stále propojeny s druhým oddílem. Proto musíte tento postup opakovat v oddílech č. 3, č. 4 atd.

Návaznost záhlaví na předchozí oddíl je také zobrazena na oddělující čáře, a to v pravé části. Po vypnutí tlačítka Propojit s předchozím toto upozornění zmizí.

Vzájemné propojení je nastaveno nezávisle v záhlaví a zápatí. Zrušení vzájemného propojení v záhlaví ponechá zápatí v jednotlivých oddílech propojena. Proto je zpravidla nutné použít uvedený postup i pro zápatí. Při rozdělení záhlaví a zápatí na sudé a liché stránky je propojení s předchozím oddílem nastaveno nezávisle i pro záhlaví a zápatí sudých a lichých stránek.

Jestliže byl do záhlaví nebo zápatí již vložen nějaký obsah, zrušení propojení tento obsah nevymaže. Obsah záhlaví nebo zápatí je možné libovolně přepsat, ale u předchozích oddílů se již obsah nezmění. Naopak, pokud dodatečně použijete tlačítko Propojit s předchozím, obsah záhlaví nebo zápatí se přepíše podle předchozího oddílu. Tato akce je jištěna kontrolním dotazem. Klepnutí na tlačítko Ne znamená, že se propojení neobnoví a obsah záhlaví nebo zápatí se nezmění.

Word smazání oddílu potvrzení

Vložení čísla stránek

Vložení čísla stránky do záhlaví nebo zápatí provedete následujícími kroky:

 • Zobrazte si záhlaví nebo zápatí dokumentu.
 • Na kartě Nástroje záhlaví a zápatí – Návrh klepněte na tlačítko Číslo stránky.
 • Z nabídky vyberte příkaz Horní okraj stránky nebo Dolní okraj stránky.
 • Z další nabídky vyberte umístění (vlevo, vpravo, doprostřed).

Word vložení čísla stránek

Při výběru musíte správně zvolit příkaz Horní okraj stránky nebo Dolní okraj stránky, jinak se číslo vloží např. do zápatí, i když upravujete záhlaví.

Čísla stránek odstraníte příkazem Odebrat čísla stránek. Nezáleží přitom na tom, jestli jsou čísla vložena do zápatí nebo do záhlaví.

Pro další možnosti při vkládání čísla stránek použijte příkaz Formát – číslování stránek. V seznamu Formát číslování nastavíte tvar číslování (arabská nebo římská čísla, malá nebo velká písmena). Volba Začít od umožňuje číslovat stránky v jednotlivých oddílech nezávisle na sobě, např. od jedné. Oddíly mohou být přitom propojené. Pokud jsou dva oddíly mezi sebou propojeny, číslování stránek vložíte do druhého oddílu a číslování nastavíte od jedné, stránky v předchozím oddílu budou číslovány také od jedné.

Word formát číslování stránek

Dva příklady

Uvedeme si dva praktické příklady, které se v běžné práci často vyskytují.

Prvým příkladem je tvorba dokumentu s titulní stranou (tzv. „košilka“). Stránky dokumentu mají být číslovány nahoře uprostřed, s výjimkou titulní strany. Postup je následující:

 • Na konci titulní strany vložte konec oddílu na nové stránce.
 • Do dokumentu vložte prázdné záhlaví.
 • Na kartě Nástroje záhlaví a zápatí – Návrh klepněte na tlačítko Další. Tím se dostanete do záhlaví druhého oddílu.
 • Na téže kartě vypněte tlačítko Propojit s předchozím.
 • Klepněte na tlačítko Číslo stránky, vyberte příkaz Horní okraj stránky a vložte číslo stránky doprostřed.

Zápatí všech stránek v dokumentu bude prázdné, proto v něm nic nastavovat nemusíte.

Druhým příkladem je delší dokument, který má podobu knížky. Má být vytištěn oboustranně. Každá hlavní kapitola má mít v záhlaví název kapitoly, v zápatí číslo stránky. Záhlaví a zápatí bude umístěno na vnějším okraji stránky, tedy u lichých stránek vpravo a u sudých stránek vlevo. Úvodní stránky dokumentu (titulní list, obsah apod.) budou mít záhlaví a zápatí prázdné.

Nejprve rozdělte dokument na oddíly. Každá hlavní kapitola bude začínat v novém oddílu. Protože bude dokument tištěn oboustranně, pro vložení konce oddílu použijte tlačítko Konce a příkaz Lichá stránka.

Do dokumentu vložte prázdné záhlaví. Tlačítkem Další přejděte do záhlaví druhého oddílu a klepnutím na tlačítko Propojit s předchozím zrušte propojení s prvým oddílem (úvodní stránky dokumentu). Dále klepněte na tlačítko Přejít na zápatí a tutéž akci proveďte pro zápatí. Tím se záhlaví a zápatí prvého oddílu oddělí od zbytku dokumentu.

Dále nastavíte záhlaví:

 • Přejděte do záhlaví a nastavte poslední oddíl.
 • Na kartě Nástroje záhlaví a zápatí – Návrh označte volbu Různé liché a sudé stránky. Toto nastavení se přenese do všech předchozích oddílů s výjimkou prvého.
 • Nastavte si zobrazení záhlaví v posledním oddílu na sudé stránce.
 • Do záhlaví zapište potřebný text a ponechte jej zarovnán doleva. Vypněte tlačítko Propojit s předchozím.
 • Přejděte do záhlaví posledního oddílu na liché stránce.
 • Zapište text záhlaví, zarovnejte jej doprava a tlačítkem Propojit s předchozím zrušte propojení s předchozím oddílem.
 • Přejděte do předposledního oddílu a tyto akce proveďte pro sudou a lichou stránku.
 • Stejný postup postupně zopakujte u všech dalších oddílů až do druhého oddílu, který tvoří prvou kapitolu knížky.

Nakonec nastavíte zápatí:

 • Nastavte zápatí druhého oddílu.
 • Na kartě Nástroje záhlaví a zápatí – Návrh označte volbu Různé liché a sudé stránky. Toto nastavení se přenese do zápatí všech oddílů s výjimkou prvého.
 • Nastavte zápatí sudé stránky a vložte do něj číslo stránky, umístěné vlevo.
 • Přejděte do zápatí liché stránky a vložte do něj číslo stránky, umístěné vpravo. Protože jste nezrušili propojení zápatí v druhém a dalších oddílech, toto číslování se přenese do dalších oddílů až do konce dokumentu.

Hotovo! Nyní zbývá jen zavřít záhlaví a prohlédnout si výsledek.

Další možnosti oddílů

Rozdělení dokumentu na oddíly můžete využít ještě k dalším efektům. Kromě obsahu záhlaví a zápatí je možné nastavit v každém oddílu zvlášť:

 • okraje stránek,
 • orientaci stránek,
 • svislé zarovnání textu,
 • orámování stránky.

Nastavení různých okrajů a orientace stránek využijete např. u dokumentu, který má na konci jako přílohu textové tabulky. Postup:

 • Přejděte do potřebného oddílu.
 • Klepněte na kartu Rozložení stránky.
 • Klepněte na ležatý křížek v sekci Vzhled stránky.
 • V zobrazeném okně nastavte kartu Okraje.
 • V seznamu Použít na použijte volbu na tento oddíl (měla by se zobrazit automaticky).
 • Nastavte okraje, popř. orientaci stránek a potvrďte tlačítkem OK.

Word možnosti oddílů

Svislé zarovnání textu a orámování stránky je možné použít především u titulní strany dokumentu. Pro nastavení svislého zarovnání textu si popsaným způsobem zobrazte okno pro nastavení vzhledu stránky, přejděte na kartu Rozložení a použijte seznam Svislé zarovnání. I v tomto případě je třeba zkontrolovat nastavení seznamu Použít na.

Word oddíly rozložení

Orámování titulní stránky nastavíte takto:

 • Přejděte do prvého oddílu.
 • Na kartě Domů klepněte na šipku u tlačítka pro orámování.
 • Ze zobrazené nabídky použijte poslední příkaz Ohraničení a stínování.
 • V zobrazeném okně přejděte na kartu Ohraničení stránky.
 • V levé části okna zvolte vzhled, barvu a šířku čáry. V pravé části okna nastavte ohraničení stránky.
 • V seznamu Použít na použijte volbu na tento oddíl.
 • Potvrďte tlačítkem OK.

 Word oddíly ohraničení