• e-mail: info@pckurzy.cz
 • mobil: +420 723 900 098
 • kancelář: +420 222 94 84 64
 • e-mail: info@pckurzy.cz
 • mobil: +420 723 900 098
 • kancelář: +420 222 94 84 64
Počítačové kurzy a školení

Práce s funkcemi v Excelu

Buňky v Excelu mohou obsahovat různé hodnoty. Pokud potřebujeme v buňce provést nějaký výpočet, používáme a vytváříme tzv. vzorce. Tyto matematické vzorce vytvářené v buňkách, mohou obsahovat také funkce. Excel nabízí velmi rozsáhlou nabídku funkcí. Nejčastěji se používají funkce pro práci s číselnými, textovými a datumovými hodnotami, vyhledávací funkce, logické funkce atd. Tyto funkce mohou být v buňce samostatně nebo jako součást složitějšího vzorce.

 Vložení funkce do buňky

Pro vložení funkce do buňky můžete použít jeden ze tří způsobů. Jednoduchým příkladem může být výpočet druhé odmocniny z čísla, zapsaného v některé buňce. Při prvém způsobu využijete seznamy funkcí na kartě VZORCE:

Excel vložení funkce

 • Označte buňku, kam chcete funkci vložit.
 • Přejděte na kartu VZORCE.
 • Na této kartě je ve skupině Knihovna funkcí několik tlačítek, obsahujících jednotlivé skupiny funkcí podle typu. Pro výpočet např. odmocniny klepněte na tlačítko a trig.
 • Jestliže některou funkci používáte často, můžete použít také tlačítko Naposledy použité. V tomto tlačítku je zařazeno deset naposledy použitých funkcí.
 • Z nabídky v tlačítku vyberte potřebnou funkci (např. ODMOCNINA).
 • V zobrazeném okně klepněte do textového políčka a označte buňku se zapsaným číslem, ze kterého se má výpočet (v našem případě odmocnina) provést. V okně se zobrazí tato vstupní hodnota a vypočtený výsledek.
 • Klepněte na tlačítko OK.

Excel potvrzení vložení funkce

 • Tím se výsledek funkce objeví ve Vámi na začátku vybrané buňce

Druhý způsob využije tlačítko Vložit funkci se symbolem fx, které je umístěno na řádku vzorců:

 • Označte buňku pro vzorec a klepněte na tlačítko Vložit funkci.
 • V zobrazeném okně použijte seznam Vybrat kategorii a zvolte potřebnou skupinu funkcí, popř. vyberte volbu Naposledy použité.
 • V seznamu Vybrat funkci označte název vkládané funkce.
 • Klepněte na tlačítko OK. Tím se zobrazí stejné dialogové okno se vkládanou funkcí, jako při použití karty VZORCE.

Excel výběr funkce tlacitko fx

Funkci můžete vložit do buňky také pomocí klávesnice:

 • Označte buňku pro vzorec a zapište do ní rovnítko.
 • Za rovnítkem zapište prvé písmeno názvu vkládané funkce.
 • Ze zobrazené nabídky vyberte klepnutím vkládanou funkci.
 • Do vytvářeného vzorce s funkcí se vloží název funkce a levá závorka. Zbytek vzorce musíte již vytvořit ručně.

Excel vlozeni funkce rucnim zapisem

Pro práci s funkcemi platí tyto obecné zásady:

 • Při kopírování a plnění buněk s vloženou funkcí se adresy buněk upraví stejně, jako u běžných vzorců.
 • Řada funkcí má několik vstupních parametrů. Parametry, jejichž názvy jsou zvýrazněny tučně, jsou povinné a musíte je vždy zadat. Parametry, jejichž názvy jsou obyčejným písmem, jsou nepovinné. Povinné parametry jsou vždy uvedeny jako první.
 • V pravém dolním rohu okna pro vkládání funkce najdete příkaz Nápověda k této funkci. Tímto příkazem si zobrazíte okno s podrobnou nápovědou včetně příkladů.

 Matematické funkce

Z této skupiny funkcí využijete především funkci SUMA, která počítá součet hodnot v buňkách. Tuto funkci vložíte do buňky tlačítkem Automatické shrnutí, které je umístěno v pravé části karty DOMŮ. Vkládat funkci SUMA pomocí dialogového okna má smysl v případě, kdy je třeba vytvořit součet dvou nebo více nesouvislých oblastí.

Excel funkce vypocet vice oblasti

V dialogovém okně pro funkci SUMA je prvý parametr Číslo1 povinný, ostatní parametry jsou nepovinné. Funkce umožňuje součet až 255 nesouvislých oblastí.

Excel součet více oblastí

Další užitečná funkce z matematické skupiny je funkce ZAOKROUHLIT. Tato funkce provádí přesné zaokrouhlení číselných hodnot a má dva povinné parametry:

 • Parametr Číslo je buňka se zaokrouhlovanou hodnotou.
 • Parametr Číslice je počet míst pro zaokrouhlení. Pro zaokrouhlení doleva od desetinné čárky použijete záporné číslo, tedy 2 je zaokrouhlení na haléře, 0 na celé Kč, -1 na desítky, -2 na stovky atd.

Excel funkce zaokrouhlit

Tuto funkci použijete především tam, kde se musí přesně sečíst zaokrouhlené hodnoty. Jestliže např. naformátujete peněžní částky na celé Kč a vytvoříte jejich součet, Excel ve skutečnosti počítá s přesnými hodnotami a součet tedy nemusí odpovídat zobrazeným hodnotám. Při použití funkce ZAOKROUHLIT toto nebezpečí nehrozí.

Excel součet při zaokrouhlení

 Statistické funkce

Pro vložení některé ze statistických funkcí klepněte na tlačítko Další funkce, umístěné na kartě VZORCE a dále použijte příkaz Statistické.

Druhou možností je použít tlačítko Vložit funkci a v seznamu Kategorie použít volbu Statistické.

Excel statistické funkce

K nejpoužívanějším statistickým funkcím patří PRŮMĚR (výpočet průměru), MIN (nalezení nejmenší hodnoty) a MAX (nalezení největší hodnoty). Všechny tyto funkce fungují obdobně:

 • Mají povinný parametr Číslo1, další parametry jsou nepovinné a umožňují zpracovat až 255 nesouvislých oblastí.
 • Ignorují textové hodnoty. Jestliže se ve zpracovávané oblasti vyskytne buňka s textem, vzorec nevrátí chybu.
 • Prázdné buňky nejsou chápány jako nuly. To je důležité zejména při výpočtu průměru: buňka se zapsanou nulou se do výpočtu zahrne, kdežto prázdná buňka nikoliv.

Excel funkce průměr

Pomocí statistických funkcí je také možné spočítat buňky v označené oblasti. V Excelu jsou tři základní funkce, které toto provádějí:

 • Funkce POČET spočítá buňky s číselnými a datumovými hodnotami. Textové a logické hodnoty funkce ignoruje.
 • Funkce POČET2 spočítá všechny neprázdné buňky s libovolnou hodnotou.
 • Funkce COUNTBLANK spočítá prázdné buňky.

Funkce POČET a POČET2 mají opět prvý povinný parametr (Hodnota1), ostatní parametry jsou nepovinné. Funkce umožňují zpracovat až 255 nesouvislých oblastí. Funkce COUNTBLANK má jediný parametr a umožňuje vyhodnotit pouze jedinou souvislou oblast.

Excel funkce ukázky statistických